X
  • اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سرایان
فرم مشاهده مسئول

محمد ابراهیم رجبی

رئیس اداره صنعت معدن وتجارت

کارشناسی مهندسی کشاورزی گرمسار
متولد
رئیس اداره صنعت معدن وتجارت : محمد ابراهیم  رجبی
اطلاعات تماس
-
2- 32882100
32882100
<p>-</p>
سوابق
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: 0cm 3.75pt 0pt 0cm; line-height: normal; tab-stops: 45.2pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Traffic&quot;; mso-ascii-font-family: Bimitra; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Bimitra">1-فراهم آوردن موجبات جلب و جذب سرمایه گذاریهای مردمی در راستای توسعه صنعتی و معدنی شهرستان</span></p>

<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: 0cm 3.75pt 0pt 0cm; line-height: normal; tab-stops: 45.2pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Traffic&quot;; mso-ascii-font-family: Bimitra; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Bimitra">2-نظارت مستمر بر معادن جهت تعیین نواقص موجود در معادن و جلوگیری از تخریب معادن و تضییع مواد معدنی</span></p>

<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: 0cm 3.75pt 0pt 0cm; line-height: normal; tab-stops: 45.2pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Traffic&quot;; mso-ascii-font-family: Bimitra; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Bimitra">3-شناسایی کانال های مختلف توزیع در سطح شهرستان و ارائه پیشنهادهای لازم در جهت بهبود سیستم توزیع</span></p>

<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: 0cm 3.75pt 0pt 0cm; line-height: normal; tab-stops: 45.2pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Traffic&quot;; mso-ascii-font-family: Bimitra; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Bimitra">4-بررسی و نظارت مستمر در زمینه عرضه، تقاضا کالا و خدمات در بازار و ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه رفع کمبود</span></p>

<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: 0cm 3.75pt 0pt 0cm; line-height: normal; tab-stops: 45.2pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Traffic&quot;; mso-ascii-font-family: Bimitra; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Bimitra">5-حمایت از تولیدات داخلی از طریق تعیین، تعدیل و کنترل قیمت انواع محصولات تولیدی</span></p>

<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: 0cm 3.75pt 0pt 0cm; line-height: normal; tab-stops: 45.2pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Traffic&quot;; mso-ascii-font-family: Bimitra; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Bimitra">6-حمایت از مصرف کنندگان در قبال نوسانات قیمت های داخلی و خارجی و کنترل مستمر قیمتها</span></p>

<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: 0cm 3.75pt 0pt 0cm; line-height: normal; tab-stops: 45.2pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Traffic&quot;; mso-ascii-font-family: Bimitra; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Bimitra">7-بازرسی و نظارت به منظور جلوگیری از تخلفات با توجه به قانون تعزیرات حکومتی</span></p>

<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: 0cm 3.75pt 0pt 0cm; line-height: normal; tab-stops: 45.2pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Traffic&quot;; mso-ascii-font-family: Bimitra; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Bimitra">8-جمع آوری اطالاعات و آمار از وضعیت واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی و بررسی چگونگی عملکرد آنها.</span></p>

<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: 0cm 3.75pt 0pt 0cm; line-height: normal; tab-stops: 45.2pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Traffic&quot;; mso-ascii-font-family: Bimitra; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Bimitra">9-حمایت معنوی از بافندگان، تولیدکنندگان و بازرگانان</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Traffic&quot;; mso-ascii-font-family: Bimitra; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Bimitra; mso-bidi-language: FA"> و افراد خلاق و نوآور در هنر، صنعت فرش دستباف با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط.</span></p>

<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: 0cm 3.75pt 0pt 0cm; line-height: normal; tab-stops: 45.2pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Traffic&quot;; mso-ascii-font-family: Bimitra; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Bimitra; mso-bidi-language: FA">10-مشارکت در تدوین راهبردهای توسعه صنعتی شهرستان</span></p>

<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: 0cm 3.75pt 0pt 0cm; line-height: normal; tab-stops: 45.2pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Traffic&quot;; mso-ascii-font-family: Bimitra; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Bimitra; mso-bidi-language: FA">11-بازدید از واحدهای صنعتی جهت برآورد نیازها و رسیدگی به تقاضای آنها</span></p>
<div align="center">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" dir="rtl" style="border-collapse: collapse; width: 463.5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-table-dir: bidi" width="618">
<tbody>
<tr style="height: 59.15pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-row-margin-right: 3.05pt">
<td rowspan="2" style="border-top: windowtext 4.5pt double; height: 59.15pt; border-right: windowtext 4.5pt double; background: #e6e6e6; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; width: 119.15pt" valign="top" width="159">
<p align="center" class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 12pt 0cm 8pt; line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA">نام موسسه، اداره یا سازمان</span></p>
</td>
<td rowspan="2" style="border-top: windowtext 4.5pt double; height: 59.15pt; border-right: #f0f0f0; background: #e6e6e6; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; width: 40.25pt" valign="top" width="54">
<p align="center" class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 12pt 0cm 8pt; line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA">استان</span></p>
</td>
<td rowspan="2" style="border-top: windowtext 4.5pt double; height: 59.15pt; border-right: #f0f0f0; background: #e6e6e6; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; width: 43.2pt" valign="top" width="58">
<p align="center" class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 12pt 0cm 8pt; line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA">شهر</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Cambria&quot;,serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Cambria"> </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA">محل خدمت</span></p>
</td>
<td colspan="2" style="border-top: windowtext 4.5pt double; height: 59.15pt; border-right: #f0f0f0; background: #e6e6e6; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; width: 102.35pt" valign="top" width="136">
<p align="center" class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 12pt 0cm 8pt; line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA">سابقه</span></p>
</td>
<td rowspan="2" style="border-top: windowtext 4.5pt double; height: 59.15pt; border-right: #f0f0f0; background: #e6e6e6; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; width: 155.5pt; mso-border-top-alt: double windowtext 4.5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-bottom-alt: solid windowtext 1.0pt" valign="top" width="207">
<p align="center" class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 12pt 0cm 8pt; line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA">سمت</span></p>
</td>
<td style="border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; border-bottom: windowtext 4.5pt double; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 0cm; border-left: #f0f0f0; padding-right: 0cm; background-color: transparent; mso-cell-special: placeholder" width="4">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt"><font face="Calibri" size="3"> </font></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 59.15pt; mso-yfti-irow: 1">
<td style="border-top: #f0f0f0; height: 59.15pt; border-right: #f0f0f0; background: #e6e6e6; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; width: 47.35pt" valign="top" width="63">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 12pt 0cm 8pt; line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA">از تاریخ</span></p>
</td>
<td style="border-top: #f0f0f0; height: 59.15pt; border-right: #f0f0f0; background: #e6e6e6; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; width: 55pt" valign="top" width="73">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 12pt 0cm 8pt; line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA">تا تاریخ</span></p>
</td>
<td rowspan="6" style="border-top: #f0f0f0; height: 59.15pt; border-right: #f0f0f0; border-bottom: windowtext 4.5pt double; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 0cm; border-left: windowtext 4.5pt double; padding-right: 0cm; width: 3.05pt; background-color: transparent; mso-border-top-alt: double windowtext 4.5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" width="4"> </td>
</tr>
<tr style="height: 59.15pt; mso-yfti-irow: 2">
<td style="border-top: #f0f0f0; height: 59.15pt; border-right: windowtext 4.5pt double; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; width: 119.15pt; background-color: transparent" valign="top" width="159">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA">ادره کل بازرسی . نظارت خراسان</span></p>
</td>
<td style="border-top: #f0f0f0; height: 59.15pt; border-right: #f0f0f0; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; width: 40.25pt; background-color: transparent" valign="top" width="54">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA">خراسان</span></p>
</td>
<td style="border-top: #f0f0f0; height: 59.15pt; border-right: #f0f0f0; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; width: 43.2pt; background-color: transparent" valign="top" width="58">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA">فردوس</span></p>
</td>
<td style="border-top: #f0f0f0; height: 59.15pt; border-right: #f0f0f0; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; width: 47.35pt; background-color: transparent" valign="top" width="63">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA">۱۳۷۷</span></p>
</td>
<td style="border-top: #f0f0f0; height: 59.15pt; border-right: #f0f0f0; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; width: 55pt; background-color: transparent" valign="top" width="73">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA">۱۳۸۰</span></p>
</td>
<td style="border-top: #f0f0f0; height: 59.15pt; border-right: #f0f0f0; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; width: 155.5pt; background-color: transparent; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-bottom-alt: solid windowtext 1.0pt" valign="top" width="207">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA">متصدی بازرسی و ستاد خبر ی</span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 59.15pt; mso-yfti-irow: 3">
<td style="border-top: #f0f0f0; height: 59.15pt; border-right: windowtext 4.5pt double; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; width: 119.15pt; background-color: transparent" valign="top" width="159">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA">اداره کل بازرسی و نظارت خراسان</span></p>
</td>
<td style="border-top: #f0f0f0; height: 59.15pt; border-right: #f0f0f0; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; width: 40.25pt; background-color: transparent" valign="top" width="54">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA">خراسان</span></p>
</td>
<td style="border-top: #f0f0f0; height: 59.15pt; border-right: #f0f0f0; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; width: 43.2pt; background-color: transparent" valign="top" width="58">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA">نهبندان</span></p>
</td>
<td style="border-top: #f0f0f0; height: 59.15pt; border-right: #f0f0f0; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; width: 47.35pt; background-color: transparent" valign="top" width="63">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA">۱۳۸۰</span></p>
</td>
<td style="border-top: #f0f0f0; height: 59.15pt; border-right: #f0f0f0; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; width: 55pt; background-color: transparent" valign="top" width="73">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA">۱۳۸۵</span></p>
</td>
<td style="border-top: #f0f0f0; height: 59.15pt; border-right: #f0f0f0; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; width: 155.5pt; background-color: transparent; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-bottom-alt: solid windowtext 1.0pt" valign="top" width="207">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA">مسئول بازرسی و نظارت شهرستان نهبندان </span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 59.15pt; mso-yfti-irow: 4">
<td style="border-top: #f0f0f0; height: 59.15pt; border-right: windowtext 4.5pt double; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; width: 119.15pt; background-color: transparent" valign="top" width="159">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA">سازمان بازرگانی خراسان جنوبی</span></p>
</td>
<td style="border-top: #f0f0f0; height: 59.15pt; border-right: #f0f0f0; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; width: 40.25pt; background-color: transparent" valign="top" width="54">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA">خراسان جنوبی</span></p>
</td>
<td style="border-top: #f0f0f0; height: 59.15pt; border-right: #f0f0f0; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; width: 43.2pt; background-color: transparent" valign="top" width="58">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA">بیرجند</span></p>
</td>
<td style="border-top: #f0f0f0; height: 59.15pt; border-right: #f0f0f0; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; width: 47.35pt; background-color: transparent" valign="top" width="63">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA">۱۳۸۵</span></p>
</td>
<td style="border-top: #f0f0f0; height: 59.15pt; border-right: #f0f0f0; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; width: 55pt; background-color: transparent" valign="top" width="73">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA">۱۳۸۶</span></p>
</td>
<td style="border-top: #f0f0f0; height: 59.15pt; border-right: #f0f0f0; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; width: 155.5pt; background-color: transparent; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-bottom-alt: solid windowtext 1.0pt" valign="top" width="207">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA">مسئول دفتر ریاست سازمان</span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 59.15pt; mso-yfti-irow: 5">
<td style="border-top: #f0f0f0; height: 59.15pt; border-right: windowtext 4.5pt double; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; width: 119.15pt; background-color: transparent" valign="top" width="159">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA">سازمان بازرگانی خراسان جنوبی</span></p>
</td>
<td style="border-top: #f0f0f0; height: 59.15pt; border-right: #f0f0f0; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; width: 40.25pt; background-color: transparent" valign="top" width="54">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA">خراسان جنوبی</span></p>
</td>
<td style="border-top: #f0f0f0; height: 59.15pt; border-right: #f0f0f0; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; width: 43.2pt; background-color: transparent" valign="top" width="58">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA">سرایان</span></p>
</td>
<td style="border-top: #f0f0f0; height: 59.15pt; border-right: #f0f0f0; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; width: 47.35pt; background-color: transparent" valign="top" width="63">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA">۱۳۸۶</span></p>
</td>
<td style="border-top: #f0f0f0; height: 59.15pt; border-right: #f0f0f0; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; width: 55pt; background-color: transparent" valign="top" width="73">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA">۱۳۹۰</span></p>
</td>
<td style="border-top: #f0f0f0; height: 59.15pt; border-right: #f0f0f0; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; width: 155.5pt; background-color: transparent; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-bottom-alt: solid windowtext 1.0pt" valign="top" width="207">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA">مسئول نمایندگی بازرگانی شهرستان سرایان</span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 59.15pt; mso-yfti-irow: 6; mso-yfti-lastrow: yes">
<td style="border-top: #f0f0f0; height: 59.15pt; border-right: windowtext 4.5pt double; border-bottom: windowtext 4.5pt double; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; width: 119.15pt; background-color: transparent" valign="top" width="159">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA">سازمان صنعت،معدن و تجارت</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Cambria&quot;,serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Cambria"> </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA">خراسان جنوبی</span></p>
</td>
<td style="border-top: #f0f0f0; height: 59.15pt; border-right: #f0f0f0; border-bottom: windowtext 4.5pt double; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; width: 40.25pt; background-color: transparent" valign="top" width="54">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA">خراسان جنوبی</span></p>
</td>
<td style="border-top: #f0f0f0; height: 59.15pt; border-right: #f0f0f0; border-bottom: windowtext 4.5pt double; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; width: 43.2pt; background-color: transparent" valign="top" width="58">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA">سرایان</span></p>
</td>
<td style="border-top: #f0f0f0; height: 59.15pt; border-right: #f0f0f0; border-bottom: windowtext 4.5pt double; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; width: 47.35pt; background-color: transparent" valign="top" width="63">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA">۱۳۹۰</span></p>
</td>
<td style="border-top: #f0f0f0; height: 59.15pt; border-right: #f0f0f0; border-bottom: windowtext 4.5pt double; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; width: 55pt; background-color: transparent" valign="top" width="73">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA">ادامه دارد</span></p>
</td>
<td style="border-top: #f0f0f0; height: 59.15pt; border-right: #f0f0f0; border-bottom: windowtext 4.5pt double; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; width: 155.5pt; background-color: transparent; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-bottom-alt: double windowtext 4.5pt" valign="top" width="207">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA">مسئول نمایندگی صنعت،معدن وتجارت</span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: 0cm 3.75pt 0pt 0cm; line-height: normal; tab-stops: 287.3pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Traffic&quot;; mso-ascii-font-family: Bimitra; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Bimitra">تهیه مقالات اقتصادی در خصوص زمینه های کاری <span style="mso-spacerun: yes"> </span>- در خصوص فعالیت بازارچه های مرزی استان، مقاله ای در خصوص ورشکستگی و ...</span></p>
<p><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Traffic&quot;; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Bimitra; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Bimitra; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">فرمانده پایگاه مقاومت بسیج اصناف-عضو کمیته پدافند غیرعامل شهرستان- عضو کارگروه هماهنگی و توسعه عمران شهرستان-عضو کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا<span style="mso-spacerun: yes"> </span>و...</span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: 0cm 3.75pt 0pt 0cm; line-height: normal; tab-stops: 287.3pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Traffic&quot;; mso-ascii-font-family: Bimitra; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Bimitra">تدریس قوانین مربوط به قوانین نظام صنفی</span></p>

<p><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Traffic&quot;; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Bimitra; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Bimitra; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">تدریس مربوط به قوانین تعزیرات حکومتی</span></p>
<p>-</p>
No Cache
Generate time: 1.076992670695
Query time: 0.2129979133606