X
یکشنبه, ۱۵ تیر ۱۳۹۳ ۰۱:۳۰ ۲۶۸
طبقه بندی:
 اخبار و رویدادها   طبس   شهرستانها   قاین  
 بین الملل   نهبندان   فردوس   وزارتخانه  
 سربیشه   معدن   تجارت   سرایان  
 آموزش و پژوهش   درمیان   استان   بشرویه  
 زیرکوه   صنعت   بازرسی   خوسف  
 صنعت معدن و تجارت در رسانه ها   طبقه بندی نشده   اخبار نوروز95   اخبار درگاه طبس  
 اطلاعیه ها  
چچ
آگهی مزایده عمومی معادن استان خراسان جنوبی

مزایده عمومی معادن استان خراسان جنوبی

آگهی مزایده عمومی معادن استان خراسان جنوبی

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی در نظر دارد براساس قانون معادن مصوب سال 77 و قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال 90 و فصل چهارم آئین نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال 92 و دستورالعمل های مرتبط با آن، موارد مشمول مزایده را از طریق مزایده عمومی به واجدان شرایط واگذار نماید.

آگهی مزایده عمومی معادن استان خراسان جنوبی

 

      سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی در نظر دارد براساس قانون معادن مصوب سال 77 و قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال 90 و فصل چهارم آئین نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال 92 و دستورالعمل های مرتبط با آن، موارد مشمول مزایده را از طریق مزایده عمومی به واجدان شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط مزایده و دریافت فرم های مربوطه از روز    دوشنبه مورخ 16/4/93 تا روز پنج شنبه  مورخ 16/5/93 به آدرس اینترنتیskimto.ir سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی یا www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات یا به ساختمان شهدای عبادی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی به نشانی بیرجند ، میدان طالقانی ، بلوار شهدای عبادی ، معاونت امور معادن مراجعه نموده و پیشنهادات خود را بر اساس شرایط ارائه شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه  مورخ 16/5/93 در پاکت لاک و مهر شده به دبیرخانه سازمان تسلیم و رسید دریافت نمایند. پاکت نهایی باید شامل پاکت( الف) محتوی تضمین شرکت درمزایده (چک تضمینی یا ضمانت نامه بانکی و یا برگ واریز نقدی به شماره حساب2175312177006 به حساب تمرکز وجوه درآمد حاصل از واگذاری معادن) با رعایت شرایط مزایده، پاکت( ب) محتوی مدارک صلاحیت فنی و مالی و سایر مدارک مندرج در شرایط مزایده و پاکت( ج) محتوی فرم پیشنهاد قیمت مزایده باشد. همچنین شرکت کنندگان در مزایده مکلفند نام شرکت کننده را بروی همه پاکت ها ی لاک و مهر شده قید وآنرا امضا و مهر نمایند.

پیشنهادات رسیده رأس ساعت 10صبح روز  دو شنبه مورخ 20/5/93 در کمیسیون مزایده واقع در محل سازمان مفتوح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

حضور متقاضیان در کمیسیون بلامانع است و به درخواست های ناقص، ناخوانا، مخدوش، مشروط، بدون سپرده تضمین شرکت در مزایده و یا درخواستهای واصله بعد از وقت مقرر فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- هزینه درج آگهی مزایده بعهده برنده ویابرندگان مزایده می باشد.

- اشخاص حقوقی متقاضی شرکت در مزایده می بایست صلاحیت (توان) فنی و  مالی را با ارائه مدارک به سازمان نظام مهندسی معدن استان محل ثبت شرکت یا نزدیکترین استان  به محل ثبت شرکت اخذ و بهمراه مدارک مورد نیاز در مهلت مقرر به این سازمان ارائه نمایند .

-شرکت کنندگان در مزایده می بایست آیین نامه معاملات دولتی وقانون منع مداخله کارکنان دولت وقانون معادن وآیین نامه اجرایی آن وسایر دستورالعملها وبخشنامه های وزارت صنعت ،معدن وتجارت ومراجع قانونی دیگر را بطور کامل رعایت نمایند.

-کلیه مدارک ارائه شده الزاماً می بایست برابراصل تحویل شود.

 

 

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی

 

]]>
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 4.0836539268494
Query time: 3.2549401919047