X
سه شنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ۰۹:۳۷ ۴۴۵
چچ

آگهی مزایده عمومی دپو سرب و روی گوشه کمر – طبس " آذرماه 1397

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی براساس قانون معادن مصوب سال 1377 و قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال 1390و فصل چهارم آئین نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال 1392 و دستورالعمل های مرتبط با آن در نظر دارد دپو سرب و روی گوشه کمر واقع در شهرستان طبس را از طریق مزایده عمومی به دارندگان دارای توان فنی و مالی لازم واگذار نماید.

بر اساس این اطلاعیه متقاضیان می توانند جهت آگاهی کامل از شرایط مزایده، دریافت فرم های مربوطه و بازدید از روز دوشنبه مورخ 28/08/1397 به آدرس اینترنتیskimto.ir www. و khs.mimt.gov.ir سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی مراجعه نموده و پیشنهادات خود را بر اساس شرایط ارائه شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 07/09/1397 در پاکت لاک و مهر شده و صرفاً ازطریق پست سفارشی به آدرس خراسان جنوبی ، بیرجند ، بلوارشهدای عبادی ، ساختمان شماره 2(شهدای عبادی) کد پستی 9719871165 سازمان صنعت معدن و تجارت استان ارسال نمایند.

پاکت نهایی باید شامل پاکت( الف) محتوی تضمین شرکت درمزایده (ضمانت نامه بانکی و یا برگ واریز نقدی به شماره حساب2175312179002 به نام تمرکز وجوه سپرده هزینه ای) با رعایت شرایط مزایده، پاکت( ب) محتوی گواهی تاییدصلاحیت فنی و مالی ،تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت و تصویراساسنامه ،آگهی تاسیس وآخرین آگهی تغییرات شرکت برای مزایده گران حقوقی وتصویرصفحه اول شناسنامه ،کارت ملی وکارت پایان خدمت برای مزایده گران حقیقی و پاکت( ج) محتوی فرم پیشنهاد قیمت مزایده باشد. همچنین شرکت کنندگان در مزایده مکلفند نام شرکت کننده و مورد مزایده را بروی پاکت اصلی و پاکت ها ی لاک و مهر شده قید وآنرا امضا و مهر نمایند.

پشنهادات رسیده رأس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 14/09/1397 در کمیسیون مزایده واقع در محل ساختمان شهید مطهری سازمان به آدرس بیرجند، خیابان شهید مطهری مفتوح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

- به درخواست های ناقص، ناخوانا، مخدوش، مشروط، بدون سپرده تضمین شرکت در مزایده و یا درخواستهای واصله بعد از وقت مقرر فوق و پاکاتی که بصورت حضوری و یا غیر از پست سفارشی ارسال شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- هزینه درج آگهی مزایده بعهده برنده ویا برندگان مزایده می باشد.

-شرکت کنندگان در مزایده می بایست آیین نامه معاملات دولتی وقانون منع مداخله کارکنان دولت وقانون معادن وآیین نامه اجرایی آن وسایر دستورالعملها وبخشنامه های وزارت صنعت ،معدن وتجارت ومراجع قانونی دیگر را بطور کامل رعایت نمایند .

-کلیه مدارک ارائه شده الزاماً می بایست برابر اصل تحویل شود .

روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت استان خراسان جنوبی

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
پربازدیدترین مطالب فراخوان بخش معدن
No Cache
Generate time: 2.039001305898
Query time: 1.1674723625183